Turning Denbigh Purple – Troi Dinbych yn Biws

March 26, 2015 – March 27, 2015

 TURNING DENBIGH PURPLE                

PURPLE DAY 26TH March 2015: International day of epilepsy awareness. Local social enterprise Vintage MaryDei working in partnership with Epilepsy Action to turn Denbigh purple.

 My name is Mary Booth and I work at Vintage MaryDei in Denbigh and I’m writing to the press, local people and businesses to ask you to support ‘Purple Day’, the international day of epilepsy awareness. This year, the day falls on Thursday 26th of March 2015.

I myself have epilepsy (tonic clonic seizures) and this will be my 10th year of living with the condition. I have worked in various ‘care’ settings, with elderly people, children and people with mental health needs. In all of these settings I have spoken to someone who has epilepsy or know someone affected by it.

I now work for Vintage MaryDei in Denbigh, which is a social enterprise business to support carers. So many carers in our community are not supported. They often feel isolated and some have given up their work to become full time carers. We have supported families with epileptic children. Epilepsy affects around 1 in every 100 people in the UK and 87 people are diagnosed with the condition every day. Despite this, it is still an often misunderstood condition.

We had thought of arranging a Purple day for Vintage MaryDei as our logo is purple but as raising awareness of epilepsy is very important to me I thought why not combine them both?  Some businesses in Denbigh have already agreed to join in, encouraging their staff to wear purple on the 26th March and to raise money throughout the day. We are hoping to persuade more to join. Funds raised will be shared between the local epilepsy group in Prestatyn and Vintage MaryDei. If you want more information about the day, please contact me, details below.

Last year many venues and businesses across Wales and the UK turned purple on the 26th March to raise awareness of epilepsy. I really hope  you can get involved! If you intend to wear purple all day and/or arrange a small fund-raising event, please contact me.  You can tweet about it using #PurpleDay. Please also tell the charity Epilepsy Action about it and they’ll add details to their website – you can email campaigns@epilepsy.org.uk or tweet @epilepsyaction. You can also request a pack and download the free pintables, Bunting & posters : https://www.epilepsy.org.uk

Purple Day is a great opportunity to raise awareness and you will be part of an international event. I hope that turning Denbigh purple will get local people talking about epilepsy on 26 March.

Thank you for your support.

 

Mary Booth

Vintage MaryDei.

 

CONTACT DETAILS

Mary Booth: Vintage MaryDei. Tel 01745 798466. E mail: mair@marydei.com

Mair Jones. Vintage MaryDei. 07511429566. E mail: mair@marydei.com

Website: www.marydei.com  Facebook: Vintage MaryDei Shop. Twitter: @VintageMaryDei

Prestatyn Local Group for Epilepsy: e mail asivapatham@epilepsy.org.uk

 

DATGANIAD I’R WASG: TROI DINBYCH YN BIWS                          

DIWRNOD PIWS: 26ain o Fawrth 2015: Diwrnod ryngwladol codi ymwybyddiaeth epilepsy.

Menter gymdeithasol leol, Vintage MaryDei yn cydweithio mewn partneriath gyda Epilepsy Action i droi Dinbych yn biws!

Fy enw yw Mary Booth ac rwy’n gweithio yn Vintage MaryDei yn Ninbych. ‘R’wy’n ysgrifennu i’r wasg, bobl a busnesau lleol I ofyn I chi I gefnogi ‘Diwrnod Piws’, diwrnod rhyngwladol ymwybyddiaeth epilepsy. Eleni, mae’r diwrnod yn syrthio ar Ddydd Iau, 26ain o Fawrth 2015.

Mae gen I epilepsy ( tonic clonic seizures) ac eleni mi fyddai wedi byw efo’r cyflwr ers 10 mlynedd. ‘Rwyf wedi gweithio mewn sawl lleoliad ‘gofal’, gyda henoed, plant ac unigolion gyda phroblemau iechyd meddwl. Ymhob man gwaith,’rwyf wedi sgwrsio efo rhywun sydd gyda epilepsy neu yn nabod rhywun sydd wedi ei effeithio ganddo.

‘Rydw I erbyn hyn yn gweithio I Vintage MaryDei, menter gymdeithasol I gefnogi gofalwyr. Mae na gymaint o ofalwyr yn ein cymuned sydd yn ddi gefn. Maen’t yn aml yn teimlo n ynysig ac mae rhai wedi gadael swyddi I ofalu yn llawn amser. ‘Rydan ni wedi cefnogi teuluoedd gyda plant sy’n dioddef o epilepsi. Mae epilepsi yn effeithio 1 o bob 100 person ym Mrydain ac mae 87 person yn derbyn ‘diagnosis’ o epilepsi bob dydd. Ar waethaf hyn, mae’r cyflwr yn parhau yn un nad yw bobl yn ei ddeall.

 

Yr oeddem wedi bwriadu trefnu Diwrnod Piws penodol I Vintage MaryDei gan mai piws yw lliw ein Logo. Gan fod codi ymwybyddiaeth gyhoeddus  am epilepsi mor bwysig I mi, nes I feddwl, ‘Pam ddim cyfuno y ddau?’. Mae rhai busnesau yn Ninbych yn barod wedi cytuno I ymuno, yn annog eu staff I wisgo mewn piws ar y 26ain o Fawrth ac I godi arian gydol y dydd.. ‘Rydym yn gobeithio medru perswadio mwy I ymuno. Bydd yr arian a godir yn cael ei rannu rhwng y Grŵp epilepsi lleol yn Prestatyn a Vintage MaryDei. Os yr ydych angen mwy o wybodaeth am y dydd, croeso I chi gysylltu ȃ mi, manylion isod.

Flwyddyn diwethaf, mi wnaeth nifer helaeth o ganolfannau a busnesau droi yn biws ar y 26ain o Fawrth I godi ymwybyddiaeth o epilepsi. ‘Rwy’n gobeithio yn fawr y gwnewch fy helpu I hysbysebu Diwrnod Piws. Os yr ydych am gymeryd rhan, gwisgo piws yn y gwaith trefnu digwyddiad bach I godi arian, os gwelwch yn dda, cysylltwch ȃ mi. Fe fedrwch drydar amdano yn defnyddio #PurpleDay. Fe allwch hefyd adael i’r elusen, ‘Epilepsi Action’ wybod amdano ac mi fyddant yn rhoi y manylion ar eu gwefan. Fe allwch hefyd ddanfon e bost I campaigns@epilepsyaction a gofyn am becyn gwybodaeth/bunting etc : htpps//www.epilepsy.org.uk

 

Mae Dwrnod Piws yn gyfle gwych I godi ymwybyddiaeth am epilepsi ac mi fyddwch yn ran o ddigwyddiad cenedlaethol.  Fy ngobaith I yw y bydd troi Dinbych yn biws yn annog pobl lleol I siarad am epilepsi ar y 26ain o Fawrth.

 

Diolch am eich cefnogaeth

 

Mary Booth

Vintage MaryDei.

 

CYSWLLT

Mary Booth: Vintage MaryDei. Tel 01745 798466. E bost: mair@marydei.com

Mair Jones. Vintage MaryDei. 07511429566. E bost: mair@marydei.com

Website: www.marydei.com  Facebook: Vintage MaryDei Shop. Twitter: @VintageMaryDei

Prestatyn:  Grwp lleol I epilepsi: e bost asivapatham@epilepsy.org.uk

 


Contact Information:


Back to Map

© Copyright 2023 The Anita Kaufmann Foundation. All rights reserved.